Uca Allah Özünə uşaq götürməyib

Hz. İsa (əs) Allahı eşqlə sevən quldur

Xristianlar batini təfsirin əhəmiyyətini görməlidirlər

Hz. İsanın Allah`ın oğlu olmadığına aid İncildən dəlillər

İncildəki “ata”, “oğul”, “Tanrının övladları” kimi İfadələr məcazi mənadadır

Hz. İsanın (əs) “Allah birdir” deməsi, Allah`dan qorxmağı, sevməyi və yalvarmağı əmr etməsi

Hz. İsanın (əs) bəşər olduğu barədə Qurandan dəlillər

Üç üqnum mənbəyinin Tövratda olduğunun İrəli sürən xristianlar yanılırlar

Xristianlar Allah`ın Zatının insanda zühur etdiyi fikrindən uzaqlaşmalıdırlar

İncildə Allah`ın tək olduğunu və
şərik qoşmamağı xəbər verən İfadələr